Quality Builds | Allround Aannemer

Bouwmeester in Renovatie, Verbouwen, Uitbouwen en Dakkapellen

Home Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-06-16

 1. Inleiding Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op de transacties met betrekking tot onze producten en diensten. U kunt gebonden zijn aan aanvullende contracten met betrekking tot uw relatie met ons of de producten of diensten die u van ons ontvangt. Als bepalingen van de aanvullende contracten in strijd zijn met bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen van de aanvullende contracten voorrang.
 2. Bindend Door u te registreren bij, toegang te krijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze website, gaat u hierbij akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden. Het enkele gebruik van deze website impliceert de kennis en acceptatie van deze Algemene Voorwaarden. In sommige gevallen kunnen wij u ook expliciet om uw akkoord vragen.
 3. Elektronische communicatie Door deze website te gebruiken of met ons te communiceren via elektronische middelen, stemt u ermee in en erkent u dat wij elektronisch met u kunnen communiceren via onze website of door u een e-mail te sturen, en gaat u akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten, inclusief maar niet beperkt tot de vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.
 4. Intellectueel eigendom Wij of onze licentiegevers bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven of toegankelijk zijn binnen de website.

4.1 Alle rechten voorbehouden

Tenzij specifieke inhoud anders aangeeft, wordt u geen licentie of enig ander recht verleend onder auteursrecht, handelsmerk, octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat u geen bronnen op deze website in enige vorm zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, distribueren, in een elektronisch medium opnemen, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, gelde maken, verkopen, vermarkten of commercialiseren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve en alleen voor zover anders bepaald in dwingende wetgeving (zoals het citaatrecht).

 1. Eigendom van derden Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen die gelinkt zijn vanaf deze website niet. Producten of diensten die worden aangeboden door andere websites zijn onderworpen aan de toepasselijke Algemene Voorwaarden van die derden. Meningen geuit of materiaal dat verschijnt op die websites worden niet noodzakelijk door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig privacybeleid of inhoud van deze sites. U draagt alle risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van deze websites en aanverwante diensten van derden. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade, hoe dan ook veroorzaakt, als gevolg van uw verstrekking van persoonlijke informatie aan derden.

 1. Verantwoord gebruik Door onze website te bezoeken, stemt u ermee in deze alleen te gebruiken voor de beoogde doeleinden en zoals toegestaan door deze Algemene Voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en toepasselijke wetgeving, regelgeving en algemeen aanvaarde online praktijken en brancherichtlijnen. U mag onze website of diensten niet gebruiken om enig materiaal te gebruiken, publiceren of distribueren dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) schadelijke computersoftware; gegevens die zijn verzameld van onze website gebruiken voor enige directe marketingactiviteit, of enige systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in relatie tot onze website.

Het deelnemen aan enige activiteit die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de website of die de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website verstoort, is strikt verboden.

 1. Ideeën indienen Dien geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie in die als uw eigen intellectuele eigendom kan worden beschouwd, tenzij wij eerst een overeenkomst over de intellectuele eigendom of een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend. Als u deze aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleent u ons hierbij een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, reproduceren, opslaan, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren in elk bestaand of toekomstig medium.
 2. Beëindiging van gebruik Wij kunnen naar eigen goeddunken, op elk moment, de toegang tot de website of enige dienst daarop wijzigen of beëindigen, tijdelijk of permanent. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn tegenover u of enige derde partij voor enige dergelijke wijziging, opschorting of beëindiging van uw toegang tot, of gebruik van, de website of enige inhoud die u mogelijk op de website hebt gedeeld. U hebt geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet als bepaalde functies, instellingen en/of enige inhoud waarop u hebt vertrouwd, permanent verloren gaan. U mag geen toegangbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of proberen te omzeilen.
 3. Garanties en aansprakelijkheid Niets in deze sectie zal enige wettelijke garantie beperken of uitsluiten die het onwettig zou zijn om te beperken of uit te sluiten. Deze website en alle inhoud op de website worden verstrekt op een “as is” en “as available” basis en kunnen onjuistheden of typografische fouten bevatten. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij expliciet of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. Wij geven geen garantie dat:

deze website of onze inhoud aan uw eisen zal voldoen; deze website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn. Niets op deze website vormt of is bedoeld als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig heeft, dient u een geschikte professional te raadplegen.

De volgende bepalingen van deze sectie zullen van toepassing zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten met betrekking tot enige zaak waarbij het onwettig of illegaal zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade (inclusief enige schade voor verlies van winst of inkomen, verlies of beschadiging van gegevens, software of database, of verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) die door u of enige derde partij wordt geleden, voortvloeiend uit uw toegang tot, of gebruik van, onze website.

Behalve voor zover een aanvullend contract uitdrukkelijk anders bepaalt, zal onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade voortvloeiend uit of gerelateerd aan de website of enige producten en diensten die via de website worden verkocht, ongeacht de vorm van juridische actie die aansprakelijkheid oplegt (hetzij in contract, billijkheid, nalatigheid, opzettelijk gedrag, onrechtmatige daad of anderszins) beperkt zijn tot de totale prijs die u ons hebt betaald voor de aankoop van dergelijke producten of diensten of het gebruik van de website. Deze limiet zal gelden in het geheel voor al uw claims, acties en rechtsvorderingen van elke soort en aard.

 1. Privacy Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten, kan het zijn dat u bepaalde informatie over uzelf moet verstrekken als onderdeel van het registratieproces. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt altijd nauwkeurig, correct en actueel zal zijn.

Wij hebben een beleid ontwikkeld om eventuele privacyzorgen die u mogelijk heeft aan te pakken. Voor meer informatie, zie onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

 1. Exportbeperkingen / Wettelijke naleving Toegang tot de website vanuit gebieden of landen waar de inhoud of aankoop van de producten of diensten die op de website worden verkocht, illegaal is, is verboden. U mag deze website niet gebruiken in strijd met exportwetten en -regelgeving van Nederland.
 2. Overdracht U mag geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan enige derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende toewijzing in strijd met deze sectie zal nietig en ongeldig zijn.
 3. Schendingen van deze Algemene Voorwaarden Onverminderd onze andere rechten onder deze Algemene Voorwaarden, als u deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze schendt, kunnen wij dergelijke maatregelen nemen die wij passend achten om met de schending om te gaan, inclusief het tijdelijk of permanent opschorten van uw toegang tot de website, contact opnemen met uw internetprovider om te verzoeken uw toegang tot de website te blokkeren, en/of juridische stappen tegen u ondernemen.
 4. Schadeloosstelling U stemt ermee in ons te vrijwaren, te verdedigen en te behoeden van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en uitgaven, met betrekking tot uw schending van deze Algemene Voorwaarden, en toepasselijke wetten, inclusief intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. U zult ons onmiddellijk schadeloos stellen voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven met betrekking tot of voortvloeiend uit dergelijke claims.
 5. Afstand Het niet afdwingen van enige van de bepalingen uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en enige Overeenkomst, of het niet uitoefenen van enige optie om te beëindigen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen en zal de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden of enige Overeenkomst of enig deel daarvan, of het recht daarna om elke bepaling af te dwingen, niet beïnvloeden.
 6. Taal Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend geïnterpreteerd en uitgelegd in het Nederlands. Alle kennisgevingen en correspondentie zullen uitsluitend in die taal worden geschreven.
 7. Volledige overeenkomst Deze Algemene Voorwaarden, samen met onze privacyverklaring en ons cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Qualitybuilds | Renovatie Aannemer met betrekking tot uw gebruik van deze website.
 8. Bijwerken van deze Algemene Voorwaarden Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. De datum die aan het begin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstrekt, is de laatste herzieningsdatum. Wij zullen u schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen of updates, en de herziene Algemene Voorwaarden zullen van kracht worden vanaf de datum dat wij u een dergelijke kennisgeving geven. Uw voortdurende gebruik van deze website na het plaatsen van wijzigingen of updates zal worden beschouwd als kennisgeving van uw acceptatie om zich te houden aan en gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden. Om een eerdere versie van deze Algemene Voorwaarden aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen.
 9. Keuze van recht en jurisdictie Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Nederland. Eventuele geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zullen onderworpen zijn aan de jurisdictie van de rechtbanken van Nederland. Als een deel of bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden onder toepasselijk recht, zal een dergelijk deel of bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen tot de maximale mate die is toegestaan om de intentie van deze Algemene Voorwaarden ten uitvoer te brengen. De overige bepalingen worden niet beïnvloed.
 10. Contactinformatie Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Qualitybuilds | Renovatie Aannemer.

U kunt contact met ons opnemen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden via onze contactpagina.

 1. Download U kunt onze Algemene Voorwaarden ook downloaden als PDF.